Домой Поздравления Большая Черниговка районы, Кинйәгол авылы Мәрхәбә Гыйбадәт кызы Ягуфаровага – 65 яшь!

Большая Черниговка районы, Кинйәгол авылы Мәрхәбә Гыйбадәт кызы Ягуфаровага – 65 яшь!

0
Большая Черниговка районы, Кинйәгол авылы Мәрхәбә Гыйбадәт кызы Ягуфаровага – 65 яшь!

Кадерле тормыш иптәшем, әниебез, яраткан әбиебез!

Без сине йљрђктђге ић кадерле, ић гњзђл хислђр белђн чын књћелдђн истђлекле юбилеећ белђн котлыйбыз. Алдагы кљннђрећдђ дђ исђнлектә-саулыкта, тыныч тор­мышта, шатлыкта, муллыкта, рђ­хђттђ яшђвећне телибез. Го­мер юлыћ якты кояш кебек булсын, џђрбер кљнећ куаныч, яшђњ яме, дљнья иминлеге белђн тулып торсын.

Котлы булсын, юбилеећ, ђни,

Гомерећ њтсен шатлыкта.

Кайгы књрмђ, чирне белмђ,

Џич бирешмђ картлыкка.

Гомерећ матур узсын, ђнкђй,

Кайгы-хђсрђт килђ књрмђсен;

Йљзећ џаман аяз, кљлђч

                                      булсын,

Књзлђрећнећ нуры сњнмђсен.

Изге теләкләр белән тормыш иптәшең, балаларың, оныкларың, каен сеңелең.