Домой Поздравления Похвистнево районы, Иске Мәчәләй авылы Җәүһәр Мирзаҗан кызы Булатовага – 80 яшь!

Похвистнево районы, Иске Мәчәләй авылы Җәүһәр Мирзаҗан кызы Булатовага – 80 яшь!

0
Похвистнево районы, Иске Мәчәләй авылы Җәүһәр Мирзаҗан кызы Булатовага – 80 яшь!

Кадерле џђм сљекле ђниебез, яраткан ђбиебез!

Бњген барыбыз љчен дђ якты, илаџи зур бђйрђм. Ќир йљзендђ ђнидђн дђ якын, ђнидђн дђ рђхимле, мђхђббђтле, ђнидђн дђ олы ќанлы зат юктыр. Без сине, барлык балаларыћ бергђ ќыелып, бњгенге бђйрђм кљнећ белђн котлыйбыз.

Сића рђхмђт сњзен, ђниебез,

Белдерђбез туган кљнећдђ.

Њстердећ син безне, кеше

                                           итеп,

Олы рђхмђт барысы љчен дђ.

Изге теләкләр белән кыз­ларың Җәмилә, Камилә, Наи­лә, кияүләрең Наил, Рәфыйк.

*  *  *

Җәүһәр Мирзаҗан кызы Булатовага!

Кадерле ђбиебез! Без сине чын књћелдђн туган кљнећ белђн тђбриклибез һәм корычтай исђнлек телибез. Алдагы кљндђ дђ безне сљендереп, безнећ љчен изге догалар укып, бђхетле, шат­лыклы гомер итњећне телибез.

Син бит, ђбекђй, кояш безнећ

                                        љчен,

Синнђн нурлар алып яшибез.

Озак яшђ, хљрмђтлебез,

Ић кадерле, якын кешебез.

Изге теләкләр белән онык­ларың Юлия, Рамил, Азат, Эмиль, Тәнзилә, Гү­зәл, ки­яү­ләрең Иршат, Рамил, киленең Татьяна, онык­чык­ларың Ди­ләра, Алмаз, Алмаз, Ләйсән, Ясминә.

*  *  *

Җәүһәр Мирзаҗан кызы Булатовага!

Кадерлебез! Сине олы юби­леећ белђн кайнар кот­лыйбыз! Кайгы-хђсрђт књр­ми­чђ, картаюны сизмичђ, бала­ларыћныћ хљрмђтен, туган­на­рыћныћ кадерен тоеп, ыша­нычлы дусларыћныћ барлыгын белеп, саулыкта-шатлыкта гомер кичерњећне телибез.

80 яшь – олы юбилей,

Књћеллђрдђ калыр уелып.

Озак яшђ, апай, бђхетле

                                           бул,

Без килербез џђр ел ќыелып.

Изге теләкләр белән Камышлы авылыннан сеңелең Рәкыйбә, балалары Гөлнара, Гөлнара, Гүзәлия, Ринат гаиләләре белән.

*  *  *

Җәүһәр Мирзаҗан кызы Булатовага!

Кадерлебез! Без сине их­лас књћелдђн юбилеећ бе­лђн котлыйбыз. Тормыш књгећ џђр­чак аяз, ђ гомерећ озын булсын, Аллаџы Тђгалђ сића нык исђнлек, ќан тынычлыгы џђм иман байлыгы насыйп итсен иде.

Сђламђтлек ташламасын

                                          сине,

Џђрбер кљнећ њтсен шатлыкта.

Яшђњ яме, дљнья иминлеге

Юлдаш булсын сића

                                картлыкта.

Изге теләкләр белән се­ңелең Рәхилә, балалары Илдар, Тәлгать, Гөлия гаиләләре белән.

*  *  *

Җәүһәр Мирзаҗан кызы Булатовага!

Кадерлебез! Без сине чын књћелдђн юбилеең белђн кот­лыйбыз. Аллаџы Тђгалђ сине исђнлектђн аермасын, ќан тынычлыгы белђн дљньяныћ саф џавасын сулап, тђмле ри­зыкларын татып, байлыкта, мул­лыкта яшђргђ язсын.

Якты кояш џђрчак юлдаш

                                      булсын,

Шатлык тоеп типсен йљрђгећ.

Кайгы-хђсрђт сине читлђп

                                        њтсен,

Кабул булсын џђрбер телђгећ.

Изге теләкләр белән апаң Шәмсекамәр, балалары Шамил, Фәрит, киленең Гөлсинә гаиләләре белән.

Җәүһәр Мирзаҗан кызы Булатовага!

Кадерле кодагыем! Сине олы юбилеећ белђн тђбрик итђбез һәм озын бђхетле тормыш, исђнлек, ќан тынычлыгы телибез. Барлык тормыш авырлыклары артта калсын. Балаларыћныћ, оныкларыңның  игелеген књреп, намазлар укып, тынычлыкта, рђхђттђ яшђргђ насыйп булсын.

Зур бђхетлђр юлдаш булсын

Кљннђрећне шатлык бизђсен.

Сђламђтлек – ярты бђхет,

                                        дилђр,

Шушы бђхет читлђп њтмђсен.

Изге теләкләр белән ко­да­гыең Сәгыйдә балалары бе­лән.