Домой Поздравления Похвистнево районы, Иске Мәчәләй авылы Җәүһәр Мирза кызы Булатовага – 80 яшь!

Похвистнево районы, Иске Мәчәләй авылы Җәүһәр Мирза кызы Булатовага – 80 яшь!

0
Похвистнево районы, Иске Мәчәләй авылы Җәүһәр Мирза кызы Булатовага – 80 яшь!

Кадерлебез!

Без сине чын књћелдђн туган кљнећ белђн котлыйбыз. Аллаџы Тђгалђ сине исђнлектђн аермасын, ќан тынычлыгы белђн дљньяныћ саф џавасын сулап, тђмле ризыкларын татып, байлыкта, муллыкта яшђргђ язсын. Ба­лаларыћныћ, оныкларыћныћ куанычын књреп, шатлыклы, хђерле гомер итњећне телибез.

Котлы булсын туган кљнећ

                                          диеп,

Сића сђлам язып салабыз.

Корыч кебек ныклы

                            сђламђтлек,

Шатлык, бђхет телђп

                                    калабыз.

Изге теләкләр белән Передовка авылыннан Разия Алиева гаиләсе белән.