Похвистнево районы, Мәчәләй авылы Галимә Абдулла кызы Хәсәновага – 77 яшь!

0
123

Кадерле тормыш иптәшем, әнием, яраткан әбием!

Без сине ихлас књћелдђн туган көнең белђн котлыйбыз џђм ић изге телђклђребезне юллыйбыз. Ал­лаџы Тђгалђ сића нык сђламђт­лек, кайгы-хђсрђтсез кљннђр, гаи­лђ бђхете, ќан тынычлыгы џђм иман байлыгы насыйп итсен иде.

Бђйрђмнђрећ синећ шундый

                                           якты,

Йљзлђрећдђ балкый елмаю.

Џђрвакытта шундый булып

                                      кал син,

Беркайчан да белмђ моћаю.

Хђвеф-хђтәр сине читлђп

                                          узсын,

Бђлалђргђ берњк тарыма.

Туганнарыћ књћел назы белђн

Ќылы бирсен синећ ќаныћа.

Изге теләкләр белән тормыш иптәшең Хәлиулла, кызың Мөнирә, оныгың Сабина һәм барча туганнарың.

*  *  *

Галимә Абдулла кызы Хәсәновага!

Сљекле ђниебез, яраткан ђбиебез! Сине туган көнең белђн тђбрик итђбез һәм озын, бђхетле тормыш, исђнлек, ќан тынычлыгы телибез. Барлык тормыш авыр­лыклары артта калсын. Ба­лаларыћныћ, оныкларыңның иге­леген књреп, намазлар укып, тынычлыкта, рђхђттђ яшђргђ насыйп булсын.

Синећ љчен гљллђр чђчђк

                                       атсын,

Тыныч булсын кичећ, тљннђрећ.

Сайрар кошлар синећ љчен

                                            генђ

Багышласын иде кљйлђрен.

Књћелећђ ќыйган яхшылыклар

Изгелеклђр булып кайтсыннар.

Туар таћнар алып килсен сића

Сђламђтлек, бђхет,

                               шатлыклар.

Изге теләкләр белән кы­зың Халидә, киявең Юрий, оныкларың Олеся – Илнар, оныкчыгың Марат.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here