Самара шәһәре, Краснодонский урамы Наилә Фәрәхетдин кызы Салюковага – 45 яшь!

0
24

Кадерле тормыш иптђшем, ђниебез!

Сине чын књћелдђн туган кљнећ белђн тђбриклибез. Таћ ќиллђренећ назлысы, ќан тынычлыгы, чиксез бђхетлђр, ућышлар, књтђренке кђеф юлдаш булсын сића. Балаларыћныћ хљрмђтен, туганнарыћныћ каде­рен тоеп, ышанычлы дусла­рыћныћ барлыгын белеп, сау­лыкта-шатлыкта гомер киче­рњећне телибез.

Чишмђдђй чылтырап кљлђсећ,

Яшђргђ кљч, дђрман бирђсећ.

Тормышта син безгђ

                                язмыштан

Бирелгђн ић олы бњлђксећ.

Изге теләкләр белән тормыш иптәшең Илдус, улларың Аслан, Кәрим.

*  *  *

Наилә Фәрәхетдин кызы Салюковага!

Кадерле ђниебез, яраткан әбием!

Без сине туган кљнећ белђн чын књћелебездђн кот­лыйбыз һәм ныклы саулык, озын гомер, шатлык-куанычлар, књктђге кояшныћ тик сихђт нурларын гына коюын, књћел тынычлыгы, сљенечлђргђ куанып яшђвећне телибез.

Ђни бит ул – љйнећ яме,

Ђ тормышта – олы терђк.

Сђламђт бул, озак яшђ,

Син бит ђни безгђ бик кирђк.

Сића рђхмђт сњзен, ђниебез,

Белдерђбез туган кљнећдђ.

Њстердећ син безне, кеше

                                    итеп,

Олы рђхмђт барысы љчен дђ.

Изге теләкләр белән улың Инсаф, киленең Азалия, оны­гың Камил.

*  *  *

Наилә Фәрәхетдин кызы Салюковага!

Кадерле кызыбыз, апабыз!

Без сине чын књћелдђн туган кљнећ белђн котлап, озын гомер, нык исђнлек, тормышыћда зур ућышлар, бђхетле, якты кљннђр, телђклђрећнең кабул бу­луын телибез. Алдагы гомер юлларыћны пар канатлы яшђп, кайгы-хђсрђтсез, бђхет-шатлыкта њткђр.

Сђламђтлек ташламасын

                                         сине,

Џђр кљнећ њтсен шатлыкта.

Яшђњ яме, дљнья иминлеге,

Юлдаш булсын сића џђрчакта.

Изге теләкләр белән әти­ең Рафаэль, әниең Наирә, каен­энеләрең Наил, Ринат гаиләләре белән.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here