Домой Поздравления Самара шәһәре, Временный урамы Мария Габбас кызы Минһаҗевага!

Самара шәһәре, Временный урамы Мария Габбас кызы Минһаҗевага!

0
Самара шәһәре, Временный урамы Мария Габбас кызы Минһаҗевага!

Кадерле ђниебез, яраткан ђбиебез!

Сине чын књћелебездђн туган көнең белђн котлап, йљрђклђребездђн чыккан ић изге телђклђребезне юллыйбыз. Һђрвакыт нурлы, ачык йљзећ белђн каршы алып, кыен чакта юатканыћ, дљрес кићђшлђрећ љчен сића мећ рђхмђт, ђни!

Котлы булсын туган көнең,

                                            ђни,

Гомерећ њтсен шатлыкта.

Кайгы књрмђ, чирне белмђ,

Џич бирешмђ картлыкка.

Гомерећ матур узсын, ђнкђй

                                    бђгърем,

Кайгы-хђсрђт килђ књрмђсен.

Йљзећ џаман аяз, кљлђч булсын,

Књзлђрећнећ нуры сњнмђсен.

Изге теләкләр белән кызың Юлия, киявең Илдар, оныкларың Дамир, Диләрә.