Котлаулар

0
Котлаулар
vector777.com

Похвистнево районы, Мәчәләй авылы Сәгыйдә Юныс кызы СУБЕЕВАга – 85 яшь!

Яраткан әниебез, әбиебез! Без сине чын күңелдән олы юбилеең белән котлыйбыз. Алдагы гомер юлларыңны сау-сәламәт, күтәренке кәеф һәм туган-тумачаларың, якыннарың белән бәхетле көннәрдә үтәргә язсын сиңа, сөекле һәм сөйкемле кешебез! Авыр тормыш юлындагы барлык киртђлђрне ќићеп, џђрвакыт нурлы, ачык йљзећ белђн каршы алып, кыен чакта юатканыћ, дљрес кићђшлђрећ љчен сића мећ рђхмђт, ђни!

Гомерлђрећ, ђнкђй, озын

булсын,

Имин булсын дљнья-йортларыћ.

Беркайчан да сњрелмђсен иде

Учагыћда янган утларыћ.

Маћгаећда сырлар – њткђн

еллар,

Борчуларыћ эзе – ак чђчећ.

Барлык балаћ, ђни, рђхмђт

ђйтђ,

Котлы булсын 85 яшећ.

Изге теләкләр белән балаларың Наил, Гамил, Наилә гаиләләре белән.

* * *

Сәгыйдә Юныс кызы СУБЕЕВАга!

Кадерлебез! Без сине чын књћелдђн туган кљнећ белђн тђбрикләп, корычтай исђнлек, җан тынычлыгы, яңадан-яңа куанычлар, мул тормыш телибез. Әрнү-сагыш белмә, изге дөньяның барлык рәхәтлекләрен күреп, бергә-бергә күңелле итеп яшәргә Ходай насыйп итсен.

Сића булган чиксез

хљрмђтебез

Урын алсын йљрђк тњрендђ.

Шатлык-куанычлар, зур

бђхетлђр

Юлдаш булсын гомер-гомергђ.

Бәйрәмеңнең матур хатирәсе

Күңелеңдә калсын уелып.

Тәбриклибез сине чын күңелдән

Барыбыз да бергә җыелып.

Изге теләкләр белән апаң Миңненур, туганнарың Рауза, Зөфәр, Вәлиулла, Зәйнулла, Сания, Дамир, Гөлнара, Әлфия гаиләләре белән.

* * *

Отрадный шәһәре, Пионерская урамы Мингамбәр Сәүбән кызы САПУКОВАга – 75 яшь!

Бүген безнең өчен зур бәйрәм. Безнең иң яраткан, иң кадерле кешебез – әниебезгә 75 яшь. Кадерле әниебез, яраткан әбиебез! Без сине туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Алдагы кљннђрећдђ дђ исђнлектә-саулыкта, тыныч тормышта, шатлыкта, рђхђттђ яшђвећне тели-без. Ярдәмең, булышлыгың өчен чиксез рәхмәтле без сиңа.

Матур тормыш, сәламәтлек

теләп,

Туган көнең белән котлыйбыз.

Шатлык белән, озын гомер

белән

Яшәвеңне генә телибез.

Син булганга, әнкәй,

Бар дөньябыз нур гына.

Нур сүнмәсен, һич тә

сүрелмәсен,

Озак яшә, исән бул гына.

Иң изге теләкләр белән кызың Фәридә, улың Фәрит, киявең Рамил, киленең Маисә, оныкларың Әлфия – Михаил, Рафаэль, Илнур, оныкчыгың Милана.

* * *

Похвистнево районы, Яңа Мансур авылы Дания Мөҗаһит кызы УСМАНОВАга – 60 яшь!

Кадерлебез! Без сине ихлас књћелдђн юбилеећ белђн котлыйбыз џђм ић изге телђклђребезне юллыйбыз. Аллаџы Тђгалђ сића нык сђла-мђтлек, гаилђ бђхете, ќан тынычлыгы џђм иман байлыгы насыйп итсен. Алдагы гомер юлларыћны пар канатлы яшђп, кайгы-хђсрђтсез, бђхет-шатлыкта њткђр. Гомер юлыћ якты кояш кебек булсын, џђрбер кљнећ куаныч, яшђњ яме, дљнья иминлеге белђн тулып торсын.

60 яшећ килеп ишек ачкач,

Мендем димђ гомер тњренђ.

Књћеллђрдђ калсын яз чуагы,

Гомер њтђ диеп сњрелмђ.

Књз нурларыћ бирдећ безнећ

љчен,

Йљрђк ќылыћ булды гел

юлдаш.

Шатлыгыбыз арта сића

карап,

Без бђхетле ќирдђ син

булгач.

Изге теләкләр белән тормыш иптәшең Азат, балаларың Алсу, Илдар, Айсылу гаиләләре белән һәм кайнана-әниең Шәмсегаләм.

* * *

Похвистнево районы, Мәчәләй авылы Мәдинә Галимҗан кызы ШАБАЕВАга!

Кадерле тормыш иптәшем, сөекле әниебез, яраткан әбиебез! Сине чын књћелдђн туган кљнећ белђн тђбрик итђбез. Якты ал таћнар, зђћгђр књклђр синећ књћелећне џђрчак яктыртсын, балкытып торсын. Аллаџы Тђгалђ сића нык исђнлек, ќан тынычлыгы џђм иман байлыгы насыйп итсен. Барчабызны да сөендереп, тигезлектә яшәп, балаларыңның игелеген, шатлыгын күрергә насыйп булсын.

Ќир йљзенећ бљтен

матурлыгын

Килђ сића бњлђк итђсе.

Дљньядагы матур

сњзлђрнећ дђ

Ић ќылысын килђ ђйтђсе.

Озын гомер бирсен сића

Ходай,

Сызламасын аяк-кулларыћ.

Кайгы-хђсрђт књрми, шатлык

белђн

Њтсен синећ гомер юлларыћ.

Рђхмђт, ђни, гомер бирњећђ,

Тљн йокыларыћны бњлњећђ.

Безгђ нык канатлар куюыћа,

Ышанычлы терђк булуыћа.

Изге теләкләр белән тормыш иптәшең Миргалифән, улың Фәгыйль, кызың Гөлия, киленең Лилия, оныкларың Рафаэль, Тимур, Даниэль.

* * *

Похвистнево районының Гали авылында туып-үскән, хәзер Самара шәһәре, Георгий Димитров урамында яшәүче Мидхәт Җәүдәт улы ХАРИСОВка – 70 яшь!

Хөрмәтле баҗай, абыкай, җизни! Сине олы юбилеећ белђн тђбрик итеп, озын бђхетле тормыш, исђнлек, ќан тынычлыгы телибез. Барлык тормыш авырлыклары артта калсын. Алдагы кљннђрећ алтын кљз кебек якты, бай, мул булсын. Балаларыћныћ игелеген књреп, рђхђттђ яшђргђ насыйп булсын.

Гомер њрлђренђ синећ кебек

Армый атлаучылар бик сирђк,

Яшђњ дђртећ генђ сњрелмђсен,

Ќитмештђ дђ безгђ син

терђк.

Туганлыкны саклап яшик

шулай,

Бер-беребезнећ хђлен белешик.

Шатлык килсђ – бергђ

уртаклашып,

Борчуларны бергђ бњлешик.

Изге теләкләр белән Шәфигулла, Вәлия, Насыйбулла, Румия, Нурия, Румил, Шәкерт, Лилия, Солтанхәмит, Минегали, Халидә, Илдус, Хәтимулла, Ринат.

* * *

Похвистнево районы, Яңа Мәчәләй авылы Абдерәшит Абдулла улы ГАЗИЗОВка – 60 яшь һәм Рафилә Рафаил кызы ГАЗИЗОВАга – 60 яшь!

Сөеклеләребез! Без сезне юбилейларыгыз белђн чын књћелебездђн котлап, имин тормыш, књћел тынычлыгы, саулык-сђламђтлек, озын гомер, сљенечлђргђ куанып яшђвегезне телибез. Тормышыгыз тату, књркђм, тигез булсын.

Гел елмаеп, кљлеп яшђгез сез,

Беркайчан да кайгы килмђсен.

Йљзегездђ џђрчак кояш нуры

Балкып торсын, џич тђ

сњнмђсен.

Тигез гомер насыйп булсын

сезгә,

Гел атлагыз бергә, янәшә.

Бер-берегезгә пар канатлар

булып,

Яшәсәгез иде йөзгәчә.

Изге теләкләр белән әниегез, кызыгыз, улыгыз, киявегез, киленегез, оныкларыгыз, кода-кодагыйларыгыз һәм барча туганнарыгыз.