Домой Поздравления Самара шәһәре, Железная дивизия урамы Исламия Исмәгыйль кызы Летфулловага – 60 яшь!

Самара шәһәре, Железная дивизия урамы Исламия Исмәгыйль кызы Летфулловага – 60 яшь!

0
Самара шәһәре, Железная дивизия урамы Исламия Исмәгыйль кызы Летфулловага – 60 яшь!

Кадерле тормыш иптђшем, ђниебез, яраткан әбиебез!

Сине чын књћелдђн туган кљнећ белђн тђбриклибез. Аллаџы Тђгалђ сића нык сђламђтлек, кайгы-хђсрђтсез кљннђр, гаилђ бђхете, ќан тынычлыгы џђм иман байлыгы насыйп итсен иде. Таћ ќиллђренећ назлысы, чиксез бђхетлђр, ућышлар, књтђренке кђеф юлдаш булсын сића. 

Котлы булсын, юбилеећ, ђни,

Гомерећ њтсен шатлыкта.

Кайгы књрмђ, чирне белмђ,

Џич бирешмђ картлыкка.

Гомерећ матур узсын, ђнкђй

                                    бђгърем,

Кайгы-хђсрђт килђ књрмђсен;

Йљзећ џаман аяз, кљлђч булсын,

Књзлђрећнећ нуры сњнмђсен.

Изге теләкләр белән тормыш иптәшең Равил, кызың Ләйсән, киявең Илшат, улың Раил, киленең Ильмира, оныкларың Айгөл, Лилия, Ясминә.